ForBioSensing | Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża Forest supported with remote sensing techniques

ForBioSensing | Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża Forest supported with remote sensing techniques ForBioSensing - Komplexné monitorovanie, podporovaná dynamika porastu v Bielovežskom pralese s technikami diaľkového snímania

EN
PL
SK

Komplexná metóda monitorovania veľkej lesnej plochy s využitím inovatívnych techník a dát. Aktivity projektu boli zamerané na komplexné znázornenie zmien lesných porastov a ich dynamiky (pomocou rôznych časových radov vzdialeností, údaje zo snímania) a prechod od bodového monitorovania (terénne merania na vzorkových pozemkoch) k veľkoplošnému monitorovaniu. Tým sa zvýši efektívnosť lesa opatrenia na ochranu a riadenie ekosystémov. Výsledky projektu boli prezentované vo forme publikácií a máp znázorňujúcich konkrétne zmeny v priebehu rokov. Okrem toho sa na informovanie širokej verejnosti využívalo rozhlasové a televízne vysielanie, stretnutia, brožúry a propagačné filmy.

Hlavnými cieľmi projektu boli:

Monitorovanie dynamiky porastu v Bielovežskom pralese (vrátane analýzy drevinového zloženia, sledovanie zmien v lesnom poraste spôsobených, okrem iného smrťou stromu) Analýza prirodzenej obnovy a zmladenia lesa vrátane úlohy medzier, Stanovenie/určenie kombinácie rôznych techník diaľkového prieskumu Zeme a súborov údajov, ktoré sú optimálne na monitorovanie lesa, Charakteristika mikroklímy Bielovežského pralesa, Propagácia Bielovežského pralesa pomocou multimédií.

Hlavné očakávané výsledky projektu:

  • Podrobná analýza a mapy zobrazujúce v nasledujúcich rokoch informácie o Bielovežskom pralese: Charakteristika lesných porastov (rast

a biomasa, výška stromov, DBH, pokryv koruny a jej diverzita, diverzita lesa, drevinové zloženie, vertikálna štruktúra, biomasa a pod.), poloha a

veľkosť odumretých stromov, umiestnenie a veľkosť medzier, dynamika prirodzenej obnovy lesa a množstvo ležiaceho mŕtveho dreva.

  • Mapa rastlinných spoločenstiev s identifikáciou rôznych druhov drevín;
  • Vývoj metód monitorovania dynamiky Bielovežského pralesa s použitím malého počtu vzorových plôch a dodatočných údajov diaľkového prieskumu Zeme pokrývajúce celú študijnú oblasť;
  • Hlavná letokruhová chronológia vybraných druhov drevín v Bielovežskom pralese;
  • Unikátny geoportál obsahujúci vytvorené priestorové údaje o Bielovežskom pralese.
1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Kľúčové slová
stand dynamics monitoring; forestry; remote sensing; biodiversity
Riešená výzva
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Poľsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2014 - 2022
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Instytut Badawczy Leśnictwa
Krzysztof Stereńczak
Reportér
Łukasiewicz Research Network - Wood Technology Institute
Dobrochna Augustyniak-Wysocka
References and Resources
Referencia projektu
ForBioSensing project is co-funded by the European Commission under European Union financial instrument LIFE+ and by the National Fund for Environmental Protection and Water Management
Zdroje
Stereńczak K., Mielcarek M., Modzelewska A., Kraszawski B., Fassnacht F.E., Hilszczański J. 2019. Intra-annual Ips typographus outbreak monitoring using a multi-temporal GIS analysis based on hyperspectral and ALS data in the Białowieża Forests. Forest Ecology and Management, 442: 105–116.
Project leaflet [PL, EN]
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0