KWH4.0 | Centrum excelentnosti pre les 4.0

KWH4.0 | Centrum excelentnosti pre les 4.0

KWH4.0 | Centrum excelentnosti pre les 4.0
Forest and Wood 4.0 – lesný klaster sa stáva inteligentným

Centrum excelentnosti Forest and Wood 4.0“ rozvíja koncepty Industry 4.0 pre lesný a drevársky klaster. S inteligentnými a decentralizovanými strojmi, zariadeniami, službami a ľuďmi sú položené základy komplexnej digitalizácie.

Optimalizácia vysoko komplexných sietí vytvárania hodnôt pomáha udržateľne čeliť súčasným výzvam v oblasti ekológie, ekonomiky a klimatických zmien. Aby bol les a drevo „múdrejšie“, kompetencie z oblasti obchodu, vedy a administratívy musia byť spojené do komplexného prístupu. Kompetenčné centrum Forest and Wood 4.0 má za cieľ vytvoriť potrebné organizačné a infraštruktúrne štruktúry, vybudovať know-how a implementovať ho do konkrétnych komponentov Forest and Wood 4.0. Smart Forest Labs slúžia ako lesnícke experimentálne laboratóriá, v ktorých sa kontrolujú komponenty, systémy a procesy, podporuje sa štandardizácia, šíria sa koncepty a školia sa zainteresované strany. Koncepcie a štandardy sú priebežne zverejňované ako praktické odporúčania, bola zriadená prvá verzia komunikačnej infraštruktúry S3I (aplikácia „Internet of Things“ pre decentralizované sieťovanie). Okrem toho existuje čoraz inteligentnejší vozový park: lesné stroje už boli rozšírené o získavanie digitálnych informácií (GPS poloha, spotreba paliva, výrobné údaje atď.) a zároveň sú prepojené so strojmi v regiónoch, kde nie je mobilný telefón služby využívajúce alternatívne rádiové štandardy.

Mobilzačný potenciál
vysoká, KWH 4.0 ako centrum excelentnosti podporuje širokú škálu projektov a digitálnych riešení, ktoré ďalej podporujú mobilizáciu dreva
Vplyv na životné prostredie a biodiverzitu

Ďalšie riešenia od KWH4.0 siete je adresovaná podpora senzorového monitorovania lesov pre zvýšenie odolnosti na zmenu klímy

Uľahčenie implmentácie
KWH4.0 získala finančné prostriedky z ERDF, aby mohla začať pracovať. Výzvou môže byť základná spolupráca oboch strán, lesníctva a IKT, potrebná na začatie aktivít.
1. doména (hlavná)
Správa inovácií, digitálne uzly, klastre, využívanie (priebežné)
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Modelovanie, simulácia, optimalizácia
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Nemecko
Rozsah aplikácie
Regionálny/
Začiatok a koniec roka
-
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
RIF Institut für Forschung und Transfer e.V.
Frank Heinze
Reportér
FBZ
Marie-Charlotte Hoffmann, Elke Hübner-Tennhoff
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0