3D CT scanner for wood defect detection

3D CT scanner for wood defect detection LignoSilva INFRA

SK
EN
3D CT skener pre detekciu chýb dreva
LignoSilva je spoločným centrom excelentnosti Národného lesníckeho centra a Výskumného ústavu papiera a celulózy so zameraním na výskum a inovácie v oblasti produkcie, mechanického a chemického spracovania a využitie dreva.  
V spolupráci s poprednými výskumnými organizáciami v EÚ a implementáciou jedinečnej infraštruktúry sa CoE LignoSilva zameriava na výskum v oblasti produkcie, mechanického a chemického spracovania a využitie dreva. Úzko spolupracuje s firmami a prispieva k ich rozvojovým a inovatívnym aktivitám súvisiacimi s multifunkčným obhospodarovaním lesov; produkciou drevnej biomasy; kaskádovým využitím dreva, recykláciou a výrobou energie z dreva a celúlozo-papierenským využitím dreva.
Zásadným inovačným impulzom pre vyššie zhodnocovania drevnej suroviny je implementácia:
• technológií pozemného mobilného laserového skenovania do kvalitatívnej inventarizácie - sortimentácie porastov.
• 3D CT skenera pre detekciu kvality a chýb dreva a následného využitia získaných údajov v oblasti optimalizácie druhovania a piliarskeho spracovania dreva.
V oblasti je celulózo-papierenského spracovania sa výskumno-inovačná činnosť CoE sústreďuje na náhrady plastov biologicky degradovateľnými a kompostovateľnými obalmi na báze papiera, kartónu a lepenky so špeciálnymi povrchovými úpravami.
 
1. doména (hlavná)
Na lese založené priemyselné odvetvia, bio/obehová ekonomika
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2018 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
National Forest Centre – Forest Research Institute
Tomáš Bucha
References and Resources
Referencia projektu
https://lignosilva.nlcsk.org
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0