C.A.F.E. | Węgiel, woda, pożary i zrównoważenie środowiskowe. System wspomagania decyzji

C.A.F.E. | Węgiel, woda, pożary i zrównoważenie środowiskowe. System wspomagania decyzji

LIFE RESILIENT FORESTS
C.A.F.E. określa działania w obszarze gospodarki leśnej, służące optymalizacji gospodarki leśnej pod kątem kilku wybranych przez użytkownika produktów, towarów i usług, takich jak produkcja biomasy, sekwestracja CO2, zagrożenie pożarowe, zaopatrzenie w wodę, odporność klimatyczna lub bioróżnorodność.

C.A.F.E. to narzędzie pozwalające na optymalizację gospodarki leśnej w kontekście zarządzania kilkoma produktami, towarami i usługami ekosystemowymi, które są symulowane równolegle w przestrzeni i czasie dla wybranego przez użytkownika rozwiązania.

Główne zalety:

 • Zmiana podejścia z ukierunkowanego na jeden cel na zestaw dóbr i usług ekosystemowych. 
 • Poprawa wyników ekonomicznych na obszarach o niskiej produktywności poprzez oszacowanie i wycenę innych zasobów, które mogą dostarczać korzyści ze względu na ich wartość środowiskową. 
 • Optymalne zarządzanie portfolio towarów i usług wytwarzanych w gospodarce leśnej. 
 • Dostosowanie do konkretnych warunków poszczególnych lokalizacji. 
 • Wyniki na różnych poziomach (działka, działka leśna, zlewnia etc.). 

C.A.F.E. jest narzędziem łączącym dynamiczne modelowanie ekohydrologiczne z optymalizacją wielokryterialną, dzięki czemu użytkownik może prowadzić gospodarkę leśną na podstawie kilku produktów jednocześnie i określać wagę każdego z tych celów/produktów. Oprogramowanie może być wykorzystywane w różnych regionach klimatycznych po wcześniejszej kalibracji modelowania ekohydrologicznego. Ponadto pozwala na zmianę skali przestrzennej analizy (przykładowo, z działki na zlewnię) poprzez integrację  modułu biofizycznego. Możliwa jest również symulacja różnych scenariuszy klimatycznych. Efektem jest zestaw możliwych rozwiązań, spośród których zarządca lasu może wybrać optymalne do zastosowania.

Region pochodzenia
2593113
Pochodzenie surowca drzewnego
Las
Potencjał dla mobilizacji drewna
Bardzo duży
Rodzaj drewna
Każdy rodzaj drewna z lasu (kłody, gałęzie, karpina)
Potencjał dla zrównoważonego rozwoju
Poprawa odporności lasu na pożary, suszę, degradację środowiska i inne czynniki związane ze zmianami klimatu.
Wpływ na środowisko i bioróżnorodność
 • Demonstracja i replikacja innowacyjnego schematu gospodarki leśnej w skali zlewni: początkowo będzie on wdrożony na poziomie podzlewni w Hiszpanii (415 hektarów), a następnie na poziomie zlewni w Hiszpanii, Niemczech i Portugalii (7 824 hektarów). Planowane jest dalsze wdrożenie na łącznie 350 000 ha w ciągu 5 lat od zakończenia projektu.
 • Wsparcie rozwoju środków adaptacji do zman klimatu na obszarach wiejskich i zapewnienie ich finansowania w dłuższej perspektywie. 
 • Zwiększone rezerwy wody (45-200 l/m²/rok) i zwięszkona dostępność wody w dole rzeki, prowadzące do spadku kosztów pozyskania energii do poziomu 5 W/hm.
 • Wzrost zrównoważonej produkcji biomasy dla celów energetycznych: w przedziale 10 - 15 t/ha/rok, włączając w to pozostałości z leśnictwa i rolnictwa, które zazwyczaj są spalane i mogą powodowac pożary lasów.
 • Zmniejszone ryzyko pożarów (o 30%), co przekłada się na lesza ochronę populacji wiejskich z obszarów szczególnie zagrożonych pożarami. 
 • Zwiekszona odporność obszarów leśnych (o 25%) na zagrożenia zwiazane z suszą, gradacjami szkodników i chorobami.
Łatwość wdrożenia
Narzędzie nie jest proste w obsłudze, ale rozwijane są obecnie materiały dla użytkowników mające pomóc w wykorzystaniu systemu.
Wpływ na gospodarkę
Narzędzie jest darmowe, a przy tym ma duży potencjał dla poprawy gospodarki leśnej.
Efekty w zakresie zatrudnienia
Proponowane działania przekładają się na konieczność zatrudnienia pracowników do ich przeprowadzenia.
Efekty ekonomiczne
Jeśli jako cel wskazana zostanie maksymalizacja produktywności, wtedy wskazane rozwiązanie będzie również maksymalizować przychody.
Wymagana wiedza specjalistyczna
Wymagana jest wiedza na temat GIS aby przygotować dane wyjściowe do analizy.
Potencjał w zakresie komercjalizacji

Wysoki - narzędzie oparte jest na modelowaniu mechanistycznym i może być wdrożone dla dowolnego regionu klimatycznego. Ponadto, dzięki uwzględnieniu szerokiego zakresu usług ekosystemowych może być przydatne w realiacji różnych celów gospodarki leśnej.

Kluczowe wymagania
 • dane wyjściowe dla modelu mechanistycznego
 • zmienne decyzyjne
 • warunki brzegowe analizy
Główna kategoria
Zarządzanie lasem, gospodarka leśna, usługi ekosystemowe, odporność
Zaburzenia ekosystemów leśnych, ryzyka, reagowanie na klęski i katastrofy
Słowa kluczowe
odporność; networking; system wspomagania decyzji (DSS)
Wyzwanie
1. Poprawa odporności lasu i adaptacja do zmian klimatu
Rodzaj rozwiązania
Modelowanie, systemy wspomagania decyzji, symulacja, optymalizacja
Rozwiązanie cyfrowe
Tak
Innowacja
Tak
Kraj pochodzenia
Belgia
Hiszpania
Niemcy
Portugalia
Region pochodzenia
2593113
Skala aplikacji
Kontynentalny
Rok rozpoczęcia i zakończenia
2019 - 2023
Dane kontaktowe
Właściciel lub twórca
Technical University of Valencia
María González Sanchis
Osoba przygotowująca fiszkę
CESEFOR
Ángela García de Arana
Źródła i materiały
Projekt
Projekt LIFE RESILIENT FORESTS – "Coupling water, fire and climate resilience with biomass production from forestry to adapt watersheds to climate change" współfinansowany z Programu LIFE Unii Europejskiej w ramach umowy nr LIFE 17 CCA/ES/000063.
Zasoby
Projekt, w ramach którego stworzona została niniejsza fiszka
Rosewood 4.0