Women in forestry

Women in forestry

Kvinner i skogbruket
Uavhengig organisasjon som har som mål å motivere og oppmuntre kvinner i alle aldre til å delta og engasjere seg på alle nivåer i skogbruket.

Women in

Kvinner i Skogbruket (KiS) ble etablert i 1986 av kvinner som studerer og jobber med skogbruk. Hensikten var å øke bevisstheten blant kvinner for å gjøre krav på sin rett til å arve familieskogen, og å arbeide for at kvinner skal være en aktiv og dyktig del av skogbruket, samt å bygge et sterkt og støttende nettverk mellom kvinner. I dag er medlemmene av KiS studenter, skogarbeidere, skogeiere - inkludert tidligere og fremtidige eiere - støttespillere og ulike organisasjoner innen skogbruk eller kvinners rettigheter, og organisasjonen jobber med både skogbruk og likestilling. Aktivitetene inkluderer å bygge både kunnskap og nettverk blant medlemmene og andre kvinner, ved aktiviteter som kvinnekrasjkurs i skogbruk, feltdager for innvandrerkvinner og årlige skogkonferanser med ulike temaer, samt aktiviteter rettet mot å bygge kunnskap i samfunnet og skogbruket, f.eks ved å delta i revisjon av den norske PEFC Forest-standarden for å sikre likestilling i både arbeidsgruppen og den reviderte standarden, og andre prosjekter på både nasjonal og internasjonal skala. KiS når ut til sine medlemmer og annet publikum gjennom bruk av Facebook og Instagram, samt deres egen podcast "Lyden av skogbruk", der gjestene hovedsakelig er kvinner, med et "hverdagsspråk" for å nå også folk uten kunnskap om skogbruk. . Organisasjonen er finansiert av medlemskontingent, prosjektfinansiering, statlige tilskudd, sponsing og salg av konsulenttjenester.

Forestry (WiF) was established in 1986 by women studying and working in forestry. The purpose was to increase awareness among women to claim their right to inherit the family forest, and to work for women to be an active and skilled part of the forestry, as well as to build a strong and supportive network between women. Today, the members of WiF are students, forestry workers, forest owners - including former and future owners - supporters and various organisations within forestry or women's rights, and the organisation works with both forestry and gender equality. The activities include building both knowledge and network among the members and other women, by activities such as women crash courses in forestry, field days for immigrant women and annual Forest Conferences with various topics, as well as activities aimed at building knowledge in the society and the forestry, e.g. by participating in audit of the Norwegian PEFC Forest standard to ensure gender equality in both the working group and the revised standard, and other projects on both national and international scales. WiF reaches out to their members and other audience through the use of Facebook and Instagram, as well as their own podcast "Sound of Forestry", where the guests are mainly women, with an "everyday language" to reach also people without knowledge of forestry. The organisation is funded by membership fees, project fundings, governmental grants, sponsorship and sales of consulting services.

hoveddomene
Undervisning og kurs
Nøkkelord
Rekruttering; kunnskap; nettverk
Digital løsning
Ne
Innovasjon
Ne
opprinelsesland
Norge
Potensiale
Nasjonal
Start og slutt år
-
Kontakt informasjon
eier eller forfatter
rapportør
Tretorget Ltd
Ola Rostad
References and Resources
Ressurser
www.kvinneriskogbruket.no
Prosjekt som dette faktaarket er opprettet under
Rosewood 4.0