Climafor - Nástroj uhlíkového účtovníctva

Climafor - Nástroj uhlíkového účtovníctva

FR
EN
SK
Climafor

Climafor je metóda a softvér vo vývoji, ktorý umožňuje porovnanie bilancií uhlíka z dvoch lesníckych trás. Zohľadňuje uhlík sekvestrácia v lese, skladovanie v produktoch z dreva a substitučné efekty spôsobené používaním dreva (materiálu alebo energie). Zohľadňovanie otázky uhlíka v lesnom hospodárstve je vo Francúzsku čoraz dôležitejšie, čo vedie k výskumným a vývojovým projektom. Softvér Climafor reaguje na výzvu: zjednodušiť prístup k výpočtom uhlíka a skrátiť ich časovou náročnosťou. Použité zdroje údajov (výroba tabuľky, výpočtové koeficienty) sú dnes už dobre známe. Climafor ich integruje do jedného nástroja, ktorý si nevyžaduje žiadne špeciálne školenie. Výpočty sú okamžité a výsledky môžu byť použité priamo v lesnom uhlíkovom projekte. Výpočty vykonané softvérom sú založené na výrobných tabuľkách pre každý z nich druhov a rôznych koeficientov z výskumu. Softvér sa bude neustále vylepšovať aktualizáciou rôznych parametrov a pridávaním nových tabuliek. Pre v súčasnosti ho vyvíja IDF (Inštitút rozvoja lesného hospodárstva), pobočka výskumu a vývoja CNPF.

1. doména (hlavná)
Inventarizácia, posudzovanie, monitoring/monitorovanie
Výskum a vývoj
Kľúčové slová
kalkulácia uhlíka lesníctvo softvér
Riešená výzva
1. Zlepšenie odolnosti lesov a adaptácie na zmenu klímy
Digitalne riešenie
Nie
Inovácie
Áno
Krajina pôvodu
Francúzsko
Rozsah aplikácie
Local
Začiatok a koniec roka
2018 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Reportér
Henri Husson
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0