Biomass Atlas | Web-based forest resource map service

Biomass Atlas | Web-based forest resource map service

SK
EN
1. Atlas biomasy | Webová mapa lesných zdrojov služby

Atlas biomasy je otvorená služba, ktorá zhromažďuje údaje o polohe biomasy v rámci jednej používateľskej fázy. Vyvinutý Lukom spolu s Fínskom organizáciami SYKE, TAPIO, UEF a UVA a vďaka financovaniu fínskeho ministerstva poľnohospodárstva a lesného hospodárstva služba umožňuje výpočty sumy biomasy v danej geografickej oblasti, ako aj skúmanie možností a obmedzení využitia biomasy. Používateľské rozhranie mapy sa ľahko používa a umožňuje používateľovi sledovať, analyzovať a hlásiť biomasu z lesníctva, poľnohospodárstva a biologicky rozložiteľné odpady z komunity a priemysel. V užívateľskom rozhraní mapy nájdete približne 300 mapových vrstiev rôznych typov biomasy alebo kategórií využitia územia. Na základe Atlasu biomasy, hodnotenia regionálnej dostupnosti biomasy, obstarávacích a logistických nákladov biomasy, technológie obstarávania a optimalizácia v Luke a ďalších organizáciách bola úspešne dokončená. Analýzy obsahu biomasy, ich živín, energetického potenciálu a pod. recyklácia živín bola regionálne optimalizovaná pomocou Atlasu biomasy.

Potenciál regionálneho využitia biomasy možno posúdiť so zameraním na zamestnanosť, regionálnu ekonomiku alebo vplyv na životné prostredie. Je možné aj vyrobiť scenáre, ako sa tieto veci vyvinú v budúcnosti. Údaje o biomase sa plánujú napríklad na podporu investičných rozhodnutí a trvalo udržateľného využívania prírodných zdrojov a na pomoc tým, ktorí rozhodujú trvalo udržateľnej energetickej politiky. Atlas biomasy je momentálne dostupný vo fínčine. Medzinárodná verzia Atlasu biomasy bude vybudovaná v spolupráci s Baltic.

Projekt Forbio, ktorý sa začína na jeseň 2017 a exportuje koncept Atlasu biomasy do Švédska a krajín Baltského mora. V Atlase biomasy nájdete údaje GIS a mapy rôznych typov biomasy a využitia pôdy:

  • viaczdrojové národné údaje o inventarizácii lesov opisujú biomasu, ktorá rastie v lesoch
  • potenciál lesnej štiepky
  • oblasti polí a plodín
  • plodiny a vedľajšie toky plodín
  • hnoj produkčných zvierat
  • bioodpad z komunít
  • biologicky rozložiteľný odpad od spoločností v takom rozsahu, ktorý si vyžaduje environmentálne povolenie (databáza VAHTI).

Údaje o výmere poľa, plodinách a odpade sa každoročne aktualizujú. Údaje o hnoji sa aktualizujú podľa potreby a údaje o lesoch približne každých päť rokov. Všetky údaje v Atlas biomasy je opísaný aj vo fínskom metaúdajovom portáli pre geodáta, Paikkatietohakemisto.

Druh dreva
Kmeňové drevo
Pôvod dreva
Les
Mobilzačný potenciál
Nie je možné posúdiť
Uvažovaný druh dreva
Kmeňové drevo, nadzemná a podzemná drevná biomasa
Potenciál udržateľnosti
-
Vplyv na životné prostredie a biodiverzitu

stredné

Uľahčenie implmentácie
stredné, IT zručnosti
Ekonomický vplyv
Pozitívne, Atlas môže byť použitý v plánovacích procesoch organizácii vrátane spoločnosti
Dopad na zamestnanosť
Pozitívne, Atlas môže byť použitý v plánovacích procesoch organizácii vrátane spoločnosti
Dopad na príjmy
Pozitívne, Atlas môže byť použitý v plánovacích procesoch organizácii vrátane spoločnosti
Potreba špecifických znalostí
IT znalosti
kľúčové prepoklady

webové stránky

1. doména (hlavná)
Lesné hospodárstvo/hospodárska úprava lesa, pestovanie lesa, ekosystémové služby, odolonosť
Riešená výzva
5. Zlepšenie hospodárskej a environmentálnej výkonnosti dodávateľských reťazcov v lesníctve
Typ riešenia
Dátové platformy, dátové rozbočovače, verejne prístupné dáta
Digitalne riešenie
Áno
Inovácie
Nie
Krajina pôvodu
Fńsko
Rozsah aplikácie
Národný
Začiatok a koniec roka
2017 -
Kontaktné údaje
Vlastník alebo autor
Natural Resources Institute Finland (Luke)
Eeva Lehtonen
References and Resources
Projekt, v rámci ktorého bol tento informačný prehľad vytvorený
Rosewood 4.0